Submit Articles | Member Login | Top Authors | Most Popular Articles | Submission Guidelines | Categories | RSS Feeds See As RSS
 
 
   
Forgot Password?    New User?
 
Welcome to ARTICLEPLANE.COM!

Articles » Business » Advertising >> View Article

By: Jere Jeffery
gi_y má __ng kư nhăn hi_u là tên g_i chung, c̣n có các tên g_i khác nh_ __ng kư nhăn hàng __c quy_n, __ng kư th__ng hiêu, __ng kư nhăn hàng s_n ph_m

1 . thành ra , quư v_ nên cung c_p ngành ngh_ buôn bán chính __ bi_t ___c s_n ph_m và nhà s_n xu_t có th__ng hi_u và tính ___c t_m giá th_c hi_n công vi_c.

nh_ng tài li_u n_p __n __ng kư nhăn hi_u:
__ n_p __n __ng kư th__ng hi_u, Quư doanh nghi_p ch_ c_n cung _ng cho chúng tôi các thông tin/tài li_u sau _ây:
- Tên và __a ch_ c_a ch_ s_ h_u th__ng hi_u (n_u __ng kư d__i tên công ty th́ tên/__a ch_ c_a t_ ch_c ph_i trùng kh_p mang Gi_y __ng kư kinh doanh)
- cái th__ng hi_u xin __ng kư.

- Danh m_c s_n ph_m hàng hóa, nhà cung c_p c_n __ng kư. th_i ḱ __ng kư nhăn hàng
Theo qui __nh, qui tŕnh th_m __nh __n nhăn hi_u tr_i qua nh_ng quá tŕnh sau:
(i) th_m __nh h́nh th_c (1-2 tháng),
(ii) công b_ __n trên Công báo (2 tháng);
(iii) _ánh giá n_i dung (9-12 tháng);
(iii) c_p và công b_ Gi_y ch_ng th_c __ng kư nhăn hi_u (1-2 tháng).

Phí __ng kư nhăn hi_u s_ ___c tính d_a trên s_ nhóm và s_ s_n ph_m trong m_i l_c l__ng ___c ch_ __nh trong __n. gi_y t_ __ng kư nhăn hi_u:

h_ s_ __ng kư nhăn hàng g_m:
- T_ khai __ng kư nhăn hàng (2 b_n): theo ḍng 04-NH quy __nh t_i Ph_ l_c A TT 01/2007/TT-BKHCN; lo_i __n __ng kư
- 09 cái nhăn hi_u gi_ng nhau: lo_i th__ng hi_u ph_i ___c bi_u __t rơ ràng mang __ng kư nhăn hi_u kích th__c c_a m_i thành ph_n trong nhăn hàng không to h_n 80mm và không nh_ h_n 8mm, khái quát nhăn hi_u ph_i ___c bi_u hi_n trong khuôn chi_c th__ng hi_u mang kích th__c 80mm x 80mm in trên t_ khai;
- Gi_y intellectual property lawyer Denver __ng kư buôn bán (b_n sao), h_p __ng ho_c tài li_u khác công nh_n ho_t __ng cung _ng s_n ph_m, phân ph_i nhà s_n xu_t c_a ng__i n_p __n ví nh_ C_c có trí óc có __ng kư nhăn hi_u nghi ng_ v_ tính chính xác c_a các thông báo nêu trong __n;
- Ch_ng t_ n_p phí, l_ phí
B_n chu_n b_ ph_n l_n các gi_y má trên và v_i th_ n_p tr_c ti_p t_i C_c v_i trí tu_ .

th_i k_ th_c hi_n __ng kư và t_m giá __ng kư th__ng hi_u
th_i k_ th_c hành __ng kư:
Trong tr__ng h_p n_p __n u_ quy_n qua __i di_n mang trí năo c_a Quư doanh nghi_p t_i C_c mang trí tu_, công tác c_a chúng tôi s_ bao g_m:
- tr_ l_i v_ m_i v_n __ can d_ t_i vi_c n_p __n __ng kư nhăn hi_u;
- Chu_n bên b_ __ng kư, kư __n, n_p __n
- thông tin v_ vi_c n_p __n sau lúc n_p __n, và nh_ng thông tin can h_ khác;
- X_ lư h_ h_t các thi_u sót can d_ t_i __n;
- tr_ l_i nh_ng bi_n pháp __ v__t qua t_ ch_i c_a C_c SHTT;
- Theo dơi ti_n tŕnh c_a __n và th__ng xuyên c_p nh_t tr_ng thái cho __n lúc mang k_t lu_n rút cu_c c_a C_c SHTT v_ vi_c __ng kư nhăn hi_u;
- tr_ l_i v_ vi_c s_ d_ng th__ng hi_u sau khi c_p b_ng (n_u v_i Gi_y ch_ng nh_n)

giá ti_n __ng kư nhăn hi_u :
Theo qui __nh, __n th__ng hi_u ph_i __ng kư c_ nhiên danh m_c s_n ph_m/d_ch v_ ___c phân l_c l__ng theo B_ng phân ḍng Nice phiên b_n 10.

- Gi_y _y quy_n (Cung c_p lúc sau khi nh_n ___c thông tin __ng kư) bên c_nh _ó , trên th_c t_i th_i h_n này v_i th_ t_c __ h_n ho_c ch_m h_n thu_c h_ vào s_ l__ng __n n_p vào C_c t_i th_i kh_c xét nghi_m.
See All articles From Author

affiliate_link

Blogging With John Chow